Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan


    Sýnavsýz geçiþ hakký bulunan adaylarýn yerleþtirilmeleri yapýldýktan sonra Tablo-3A'daki boþ kalan kontenjanlara genel lise mezunlarý ile meslek liselerinden kendi alanlarý dýþýndaki programlarý tercih etmiþ olan adaylarýn yerleþtirilmeleri yapýlacak, bu


    PDF belgesi: