MU’TEZİLE’DE “EMR İLKESİ VE SİYASÎ OTORİTE – Abdulcebbar


    [email protected] ... Mu‘tezile ulemâsının çoğunluğu, hüsün ve kubuh anlayılarının bir sonucu olarak aklın iyi saydığı fiilleri ma‘rûf, kötü saydığını da münker kabul ederken Selefîler ve E‘arîler akıl yerine nakli esas almılar ve genellikle ma‘rûfu “eriatın iyi saydığı söz v e


    PDF belgesi: