www matematik us www matematik us www matematik us Y›ld›r


    n›n basamaklar› ile soldaki çarpan›n basamaklar›n›n toplam› ... Martin Gardner’e 2 göre 142.857.143, matematik gösterisi ustalar›nca 3 yayg›n olarak biliniyordu. Bunlar›n en ünlülerinden biri 1911 y›l›nda 31 yafl›nda ölen Amerikal› Arthur Griffith’mifl.


    PDF belgesi: