GENEL YETENEK/GENEL KÜLTÜR KPSS - Kpsson's Blog


    GENEL YETENEK TESTÝ ... Bir cümleden farklý iki anlam çýkarýlabiliyorsa o cüm-lede, anlam bulanýklýðýndan kaynaklanan anlatým bozukluðu vardýr. Aþaðýdaki cümlelerin hangisi bu bilgiye örnek olabilir? A) Ýlçede dün gece çýkan olaylar, sandýðýmýz kadar


    PDF belgesi: