www memurlar net


    YOZGAT iDARE MAHKEMESi ESAS NO : 2016/209 Uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari Giemlerin yürütülmesi, savunma ahndlktan sonra yeniden karar verilmek tizere, idarenin savunmasl allnmakslmn ...


    PDF belgesi: