XII kapitola CHOROBY KOŽE A PODKOŽNÉHO TKANIVA (L00 - L99)


    MEDZINÁRODNÁ KLASIFIKÁCIA CHORÔB . 404 XII. kapitola CHOROBY KOŽE A PODKOŽNÉHO TKANIVA (L00 - L99) Nezah ŕňa: ur čité stavy vznikajúce v perinatálnom období (P00 - P96) ur čité infek čné a parazitárne choroby (A00 - B99)


    PDF belgesi: