EŞ’ARÎ KELAMININ DÎNÎ, HİSSÎ VE FELSEFÎ KARAKTERİ ÜZERİNE


    Nitekim Kelam ilmine verilen ... yüksek Varlığı fark etmek ve anlamak için en meúru bir ilimdir.”2 Kelam ilmine verilen isimler içinde “Usûlü’d Din” adlandırması bu duruma iaret eden en açık örnektir. Zira Usûlü’d Din tamlaması dinin inanç esaslarını içermesi yanında, bu esasların


    PDF belgesi: