MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ - buders com


    Kitap, İlköğretim Ö ğretmenliği Lisans Tamamlama Program ı Matematik Yan Alan derslerinden Lineer Cebir dersinin içeri ğini kapsayacak şekilde haz ırlanmıştır. On üniteden olu şan bu kitapta, matrisler ve determinantlar, do ğrusal denklem sistem-leri ve vektör uzay ı konular ı ele alınmıştır.


    PDF belgesi: