BATI TRAKYA ÖRNEKLEMİNDE OKUL ÖNCESİ VE ANAOKULU DAVRANIŞ


    Çizelge 4.23. DavranıĢ Problemleri Ölçeği ve Alt Boyutlarının Cinsiyete Göre Aritmetik Ortalama, Standart Sapma ve t Testi Sonuçları.....100 Çizelge 4.24. DavranıĢ Problemleri Ölçeği ve Alt Boyutlarının, Çocuğun Anaokuluna Gidiyor veya Gitmiyor Olmasına Göre Aritmetik Ortalama,


    PDF belgesi: