TÜRK ve İSLAM SİYASİ DÜŞÜNCESİ


    Boy soya bağlı olarak değiúen bir bey’in yönetimindedir Boy içindeki düzen ve disiplinin ve diğer boylarla olan iliúkilerin düzenlenmesinden bey sorumludur Budun’lar genellikle bir boyun diğer boylara hakim olmasıyla geliúen yapılardır. Boy ve budunlar birleúerek illeri oluútururlar


    PDF belgesi: