Bilim dili Türkçe - dirjournal org


    değildir. Bir dilin bilim dili olmas›n›n ön koşulu, o dilin konuşulduğu top-lumda bilim üretiminin, var olmas›d›r. Bilim dili sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik alt yap›ya bağl› olarak, top-lumdaki eğitim sürecinin yönlendir-mesiyle ortaya ç›kan bilimsel ürünler çerçevesinde oluşur ve gelişir. Bu du-rum, bilim ...


    PDF belgesi: