Okul Öncesi Yafl Grubundaki Çocuklara Verilen A¤›z-Difl Sa¤l


    zand›klar› dönemde çocuk esirgeme kurumunda ol-malar› nedeni ile, Antalya Sosyal Hizmetler ve Ço-cuk Esirgeme Kurumu Zübeyde Han›m Çocuk Site-sinde 3-6 yafl grubundaki çocuklara verilen a¤›z-difl sa¤l›¤› konusunda anlatsal ve görsel e¤itimin bilgi düzeyine etkisini de¤erlendirmek amac› ile gerçek-lefltirilmifltir.


    PDF belgesi: