muratgulsoy files wordpress com


    "Steal This Book" kitabma gönderme yapryor. Hoffman, bir politik görü§ olarak isyan etme, çal- ... çer hali, neredeyse blY1k altmdan giilercesine. Yazar da iki farkll düzeyde gerçeklik sergile- ... ikinci öykü de birinci Önder'in yazmaya çall§tlél bu roman. ikinci öyküde Gaye ile Önder'in


    PDF belgesi: