DİYALEKTOLOG ULUSAL SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ EDEBĠYATIMIZIN


    DİYALEKTOLOG ULUSAL SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ BAHAR SPRING 2017-SAYI NUMBER 14-SAYFA PAGE 87-110 87 EDEBĠYATIMIZIN MÜSTAKĠL TEK TARĠHÎ MANZUM AĞIZ SÖZLÜĞÜ: ERZURUM LEHÇESĠ LÜGATĠ Ġsrafil BABACAN1 ÖZET Edebiyatımızda manzum sözlükler 13. asırdan itibaren, Arap ve Fars edebiyatlarındaki benzer


    PDF belgesi: