Pou Piblikasyon Imedya: 21/12/2015 GOUVÈNÈ ANDREW M CUOMO


    chanm egzekitif la ak ajans eta yo, sa ki reprezante yon adisyon enpòtan nouvo talan ki gen bon jan eksperyans nan administrasyon li an. Gason ak fanm byen kalifye sa yo pral mete ak Gouvènè a pou rapouswiv yon ajanda anbisye pou amelyore lavi tout Nouyòkè epi kontinye fè eta a vanse.


    PDF belgesi: