Devlet ve Otoriterlik Üzerine - iktisatvetoplum com


    riter ve totaliter devletlerden oldukça farklıdır. Pou-lantzas’ın otoriter devlet kavramı, baskıcı, totaliter ... laştırmalarla ifade bulan yeni otoriter rejim formları göz önüne alındığında, önemli bir öngörü olarak de-ğerlendirilebilir.


    PDF belgesi: