Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü FEN VE


    görüşlerinin ön testleri ve son testleri istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin bilimin doğasının dört teması (BD1, BD3, BD4, BD5) hakkındaki görüşlerinin son testleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir


    PDF belgesi: