Sistem Analizi ve Tasarımı - Yıldız Teknik Üniversitesi


    Sistem Geribeslemesi: Sistemin çıktısının bir standart ile kontrol edildi ği, eğer fark tespit edilmi ş ise girdinin de ğiştirilerek bu farkın giderildi ği bir işlemdir. Geribeslemeli ve kontrol mekanizmalı çok bilinen fiziksel bir sistem örne ği, bir yapıdaki ısıyı düzenleyen termostattır.


    PDF belgesi: