Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Uygulamalar› ve


    Dokuz Eylül Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dal› Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi Birimi 1994 y›l›nda kurulmufl olup, hasta kay›tlar› 1997 y›l›ndan itibaren


    PDF belgesi: