International Journal of Social and Educational


    üyeleri defterdar, mektupçu, hariciye müdür, şer’i işler müfettişi, iki Müslüman, iki Gayrimüslim temsilcisinden oluşan bir idare meclisi oluşturulmuştur.12 Buna göre vilayet idare meclisi atananlar ile seçilmişlerden oluşmaktadır. İdare meclisi mülki, mali, harici, imar ve ziraata ilişkin meseleleri görüşmeye yetkilidir.


    PDF belgesi: