The Pragmatic Knowledge of Turkish EFL Students in Using


    metin tamamlama görevi (DCT) yöntemiyle, yaúları 18-20 arasında değiúen, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Ana Bilim Dalında öğrenim görmekte olan 40 öğrenciden toplanmıútır. Toplanan veriler, tanımlayıcı istatistik kullanılarak çözümlenmiútir.


    PDF belgesi: