TASAVVUFÎ DÜŞÜNCENİN KURULUŞ - dergipark org tr


    TASAVVUFÎ DÜŞÜNCENİN KURULUŞ ASRINDA BAĞDAT SÛFÎ ÇEVRELERİNİN OLUŞTURDUĞU TEMEL TERMİNOLOJİK ZEMİNE TOPLU BİR BAKIŞ Zafer Erginli Giriş Klasik tasavvuf terimleri hicrî III./mîlâdî IX. yüzyılda Bağdat’ta yaúayan sûfîlerin çabaları sonucu gelime göstermit ir. Bu terimler iki baúlık altında ele alınabilir: Zâhire yönelik terimler ve


    PDF belgesi: