enerjicalisanlari files wordpress com


    geli§tirilmesi temel yaklaslrn Olmalldlr. Isçilerin bilinen torn tepkisine ragmen, kldern tazminat.nda gondeme getirilmek istenen ve hak kayaplanna yol açacak dùzenlemeleri iwiler kabul etmeyecektir. TÜRK-IS Ba*anlar Kurulu, kldem tazminattna iliskin olarak ytllardan beri g-5rOsOnO bugOn de muhafaza


    PDF belgesi: