ONDOKUZMAYIS UNiVERSiTESi iLAHiYAT FAKULTESi DERGiSi


    CAHiLiYE ~iiRiNDE BAZI DiNi MOTiFLER* Dr. Ali BULUT Ozet Bu makalenin amac1 cahiliye ~iirinden omekler vererek cahiliye A­ raplannm din! inanc;:lanna a91khk getirmektir. ilk once cahiliye ~iiri ve onemi, cahiliye Araplannda din konulanndan kisaca bahsedilmi~­ tir.


    PDF belgesi: