TBMM'ye Verilen MEKTUP TARİH MI OLUYOR?


    Efendi • Ulukışla Orman Kolcu Namzedi RECEP • Adana'da eski istasyon Suphi Pa­ şa Fabrikası Civarında HASAN SAİT • Sivas'ta Akpınar Mahallesinde Merhum Binbaşı Sabri Bey Refika­ sı NACİYE HANIM • Kurşunlu Cami karşısında Yor­ gancı Faruk yanında Ankara-Sa-manpazarı • Ayvalıkta mütekait Yüzbaşı Meh­ met Eminbey


    PDF belgesi: