kebikecdergi files wordpress com


    Battalname'ye de uymaktadtr. Battal Gazi'nrn menklbevî ki§lllži Anadolu Türkleri arastnda da kendisinl kuvvetle ortaya çlkarmaktadlr. Türkler bu sava§ç1Y1 gerçck kimližinden çlkanp klasik bir Türk Alp'l §eklinde ve Battalnáme'yi muhtemelen yüzytlln sonlanyla XIII


    PDF belgesi: