AZƏRBAYCAN FƏLSƏFƏ VƏ SOSİAL-SİYASİ


    malı stoik dəqiq bildirir ki, insan talenin təsirinə qalib gələ bilər, lakin on-dan tamamil qaça bilmə əz (18, XXXVΙΙ. 3). Talenin təsirinə qalib gələ bil-mək üçün o, özünü zəkanın (loqosun) metamorfoz aləti vasitəsilə ruhi məh-lula istiqamətləndirməlidir.


    PDF belgesi: