T C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ SEYAHAT


    İúletme ve muhasebe kavramları, bilanço ve gelir tablosunun tanıtılması, hesap kavramı, iúleyiúi ve sınıflandırılması, muhasebe defterleri ve kayıt belgeleri, tek düzen hesap çerçevesi ve planı, muhasebe süreci, muhasebenin temel kavramları ile ilgili genel kabul görmüú


    PDF belgesi: