TASAVVUFÎ TECRÜBEDE SALİ N KEND GEÇME DURUMU: VECD


    “Kalpte ne şenin oluşması” demek olan vecdi bulmak için yap ılan hareketlere tevâcüd ismi verilir. Tevacüd, vecd olgunluğuna ermemiş kimsenin onu iste-14 Buhârî, Rıkâk, 38. 15 Muhyiddin İbnü’l-Arabî, el-Futuhâtu’l-Mekkiyye, Beyrut, ts, c.II, s. 537.


    PDF belgesi: