International Journal of Chemistry and Technology


    laurik asit ve düĢük palmitik asit oranıyla dikkat çekmiĢtir. Öte yandan, meyve ağırlığı için genotip ER6, çekirdek ağırlığı için B30 ve çekirdek yağı oranı için ER14'ün umut verici genotipler olduğu bulunmuĢtur. Anahtar Kelimeler: Yağ asiti bileĢimleri, Laurik asit,


    PDF belgesi: