(SIRA NO: XXX) ve Kapsam MADDE 1 - gib gov tr


    alan usul ve esaslara göre Form Ba ve Form Bs’de bildirilecektir. Ġthalat ve ihracat iĢlemleri MADDE 17 – (1) İthalat ilemlerinin Form Ba ile bildirilmesinde gümrük giri beyannamesinin kapanı tarihi, ihracat ilemlerinin F orm Bs ile bildirilmesinde ise, fiili ihracatın gerçekletiği tarih dikkate alınacaktır.


    PDF belgesi: