www matematik us www matematik us www matematik us


    Aritmetik Diziler ve Ötesi 87 Ünlü Alman matematikçisi Kari Friedrick Gauss 10 yafl›n- dayken, ö¤retmeni ö¤rencileri oyalamak için, “1’den 100’e kadar say›lar› yazarak toplay›n” der. Baflka bir de-


    PDF belgesi: